Bài báo viết về mẫu đồ họa Cup and Handle, nguyên tắc hình thành và đặc thù giao dịch của nó.