Một nhà giao dịch mới bắt đầu thường tự hỏi: họ nên chọn cặp tiền nào để giao dịch? Trong bài đánh giá này, tôi sẽ giải quyết các cặp tiền phổ biến nhất và liệt kê các tiêu chí để chọn loại tiền phù hợp nhất.