Bài viết này mô tả các nguyên tắc hình thành và giao dịch của Mô hình Xuyên thủng và Lớp phủ Mây đen. Các mô hình nến đảo chiều này dự đoán sự bắt đầu của một sự điều chỉnh hoặc sự đảo chiều của mô hình hiện tại.