Tỷ số thị trường Nợ trên vốn chủ sở hữu thể hiện tỷ lệ nợ phải trả của công ty trên vốn chủ sở hữu. Nó được tính như thế nào? Nó có những ưu nhược điểm gì? Câu trả lời có trong bài viết.