Hãy để chúng tôi xem các kênh giá được sử dụng như thế nào trong giao dịch. Chúng ta sẽ tìm hiểu thuật ngữ này có nghĩa là gì, các kênh giá có thể được tìm thấy như thế nào trên biểu đồ, cách mở và đóng các vị thế - và xem các ví dụ về giao dịch trong các kênh giá.