Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ làm quen với việc giao dịch Kim cương. Đây là một mô hình phân tích công nghệ đảo chiều hứa hẹn một sự điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng hiện tại.