Phân kỳ và hội tụ là viết tắt của quá trình phân kỳ / hội tụ của biểu đồ giá và chỉ báo giao dịch. Đây là những tín hiệu giao dịch tốt được sử dụng để mở và đóng các vị thế.