Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về đa dạng hóa danh mục đầu tư: làm thế nào để tìm ra các lĩnh vực kinh tế và tài sản để đầu tư?