Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một đợt IPO sắp tới của DLocal Limited và hiệu quả tài chính của nó. Thị trường mục tiêu của công ty có thể đạt 35 nghìn tỷ đô la vào năm 2022.