Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chỉ số kỹ thuật thú vị CCI (Chỉ số kênh hàng hóa). Chỉ báo này giúp tìm ra sự điều chỉnh hoặc đảo chiều tiếp cận trên biểu đồ giá.