Lý thuyết Dow mô tả hành vi và cơ sở của giá theo sáu nguyên tắc. Trong bài viết này, chúng tôi mô tả chi tiết từng nguyên tắc và giải thích cách sử dụng chúng trong phân tích công nghệ.