Báo cáo của EIA về những thay đổi trong tồn kho dầu của Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đến giá dầu đen. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đánh giá dữ liệu một cách cẩn thận và sử dụng chúng cho các giao dịch ngắn hạn và dài hạn.