Nói về năng lực tâm lý, điều quan trọng đối với một nhà giao dịch, trước hết tôi sẽ chỉ ra trí tuệ cảm xúc.