Tổng quan này được dành cho mô hình Engulfing; về cách nó hình thành và hoạt động. Mẫu hình nến này rất dễ ghi nhận trên biểu đồ. Nó dự báo một sự đảo ngược của xu hướng thực tế.