Bài viết này dành cho các mô hình nến Morning và Evening Star, các điều kiện xuất hiện của chúng và các tùy chọn giao dịch.