Tuần này, Alphabet, Apple, Facebook và Microsoft đã công bố báo cáo hàng quý của họ. Dữ liệu tài chính quan trọng nhất từ ​​các báo cáo. Phân tích công nghệ của Alphabet, Apple, Facebook và Microsoft.