Bài báo dành cho hệ số nhân thị trường được gọi là P / S, phương pháp tính toán của nó, các giá trị bình thường, ưu điểm và nhược điểm và các mẫu trong việc sử dụng hệ số nhân.