Nhãn: dụng cụ ngoại hối


Forex là gì? Giới thiệu về thị trường ngoại hối

Thị trường trao đổi ngoại hối (tên bắt nguồn từ Giao dịch ngoại hối) là một thị trường quốc tế dành cho các công ty môi giới, ngân hàng và quỹ đầu tư giao dịch tiền tệ. Thị trường trao đổi tiền tệ hình thành trong 70 giây khi thế giới tài chính chuyển từ tiêu chuẩn vàng sang định giá tiền tệ miễn phí.