Bài viết này dành cho ký quỹ trên thị trường Forex: nó cần thiết để làm gì, tìm nó ở đâu và cách sử dụng một máy tính đặc biệt để ký quỹ trên Forex.