Bài viết được dành cho chia sẻ phân đoạn: chúng lấy từ đâu, ưu điểm và nhược điểm của chúng. Ví dụ về việc sử dụng chúng trong giao dịch được cung cấp.