Hợp đồng tương lai là một hợp đồng thị trường để mua hoặc bán tài sản cơ sở trong tương lai. Bài viết dành cho các thông tin chi tiết và cách thức giao dịch công cụ tài chính này.