Gann được biết đến với các dự báo bắn tỉa của anh ấy dựa trên phương pháp giao dịch độc đáo của anh ấy, sau này chuyển thành toàn bộ khái niệm.