Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về lòng tham trong Forex là gì và làm thế nào để đánh bại nó.