Phần tổng quan này được dành cho các đặc thù và phương pháp giao dịch của mô hình có tên Harami Cross. Mô hình nến đảo chiều này không thường xuyên nhưng khá mạnh.