Hệ thống Lưới chỉ cho phép một vị trí mở theo bất kỳ hướng nào cho một nhạc cụ. Hệ thống được sử dụng trên tất cả các thị trường chứng khoán. Nói một cách đơn giản hơn, người giao dịch không thể mở giao dịch mua và bán đồng thời trên một công cụ - các vị trí đóng lẫn nhau, các lệnh mở theo một hướng tóm tắt.