Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chỉ báo hữu ích Bảng phân kỳ ẩn (HDP). Chỉ báo này tìm thấy các phân kỳ ẩn trên biểu đồ và tạo tín hiệu giao dịch trên cơ sở của chúng.