Phần tổng quan này giúp bạn làm quen với lạm phát: lý do, ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế và các biện pháp kiểm soát.