Bài viết này giải thích lý do tại sao các nhà giao dịch có kinh nghiệm quyết định trở thành người cố vấn và cách một người mới bắt đầu có thể chọn một người dạy kèm phù hợp.