Cái nhìn bao quát này được dành cho hai mô hình đảo chiều từ phân tích hình nến: Hanging Man và Inverted Hammer. Khi chúng xuất hiện trên biểu đồ, điều này có nghĩa là có thể bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo chiều.