Sự tăng trưởng của giá cổ phiếu vào ngày đầu tiên giao dịch là bao nhiêu?