Trong phần tổng quan này, tôi sẽ trình bày cho bạn các nguyên tắc chính của giao dịch với chỉ báo Keltner Channel. Chỉ báo này tạo thành một kênh giá trên biểu đồ mà chúng tôi sẽ sử dụng để giao dịch trong ngày.