Chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao chính phủ Hoa Kỳ đầu tư vào các tập đoàn liên quan đến việc khai thác lithium và các khoáng sản khác. Chúng tôi sẽ liệt kê các công ty đại chúng đã nhận được tài trợ từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và tiền của chính phủ sẽ được sử dụng cho những dự án nào.