Chỉ báo hồi quy tuyến tính là một chỉ báo dựa trên một công thức toán học và bao gồm ba dòng. Bài báo dành cho công cụ và các tùy chọn giao dịch.