Rất nhiều là một khối lượng của một hoạt động trên thị trường Fore, được xác định bởi các tiêu chuẩn toàn cầu. 1 lô luôn bằng 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở.