Reversion trung bình thuộc về nhóm các chỉ số kênh. Điều này có nghĩa là trên biểu đồ, nó vẽ các kênh bên trong mà giá di chuyển và cố gắng dự báo hành vi của nó.