Chỉ báo đường toán học Murrey thêm các đường hỗ trợ và kháng cự ngang trên biểu đồ giá, như tác giả tin rằng, có thể gợi ý về sự đảo chiều.