Bài viết này sẽ cho bạn biết về đợt IPO của Olo Inc., đã huy động được 81.3 triệu đô la trong sáu vòng tài trợ kể từ năm 2005. Các nhà đầu tư tổ chức của công ty là PayPal Ventures, Tiger Global Management và RRE Ventures.