Cổ phiếu của Walt Disney, Airbnb và Palantir phản ứng khác nhau với báo cáo hàng quý của họ. Sự tăng trưởng cao nhất đã được chứng minh bởi Palantir. Phân tích công nghệ của Walt Disney, Airbnb và Palantir chia sẻ cho 16.08.2021.