Để chọn cổ phiếu có triển vọng đầu tư, những người tham gia thị trường nghiên cứu rất kỹ báo cáo của các công ty. Để đánh giá mức độ hấp dẫn của một số cổ phiếu nhất định, nhiều tỷ lệ khác nhau được sử dụng, bao gồm cả PEG. Bài báo mô tả hệ số này và các cách sử dụng nó.