Hôm nay, chúng ta sẽ nhìn xa phân tích và nói về thị trường và các tình huống mà nhà giao dịch có thể gặp phải, hoạt động bởi hệ thống Pump and Dump.