Bài viết này dành cho PMI (Chỉ số nhà quản lý mua hàng), ảnh hưởng của nó đối với thị trường tiền tệ và việc sử dụng nó trong giao dịch.