Bài viết này dành cho ý tưởng về Sự thắt chặt định lượng, nói tóm lại là lịch sử của nó. sử dụng và ảnh hưởng đến thị trường tài chính.