Mô tả: Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chỉ báo giao dịch Tỷ lệ thay đổi. Chúng tôi sẽ xem xét các đặc thù trong công việc của nó, công thức tính toán nó và các tín hiệu có thể được sử dụng để giao dịch.