Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về giao dịch mô hình Hình chữ nhật. Đây là một mẫu phân tích công nghệ phổ biến có thể được giao dịch riêng lẻ và như một phần của các mẫu khác.