Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về chỉ số Sức mạnh tương đối (RVI). Nó giúp xác định tính năng động của sự thay đổi giá của một công cụ tài chính trong một giai đoạn nhất định.