Bài viết này dành cho việc đảo ngược xu hướng giao dịch bằng các chỉ báo SMA và ZigZag, nằm trong một chiến lược đơn giản.