Khối lượng IPO trong sáu tháng đầu năm 2021 vượt quá kết quả của cả năm 2020 - 171 tỷ USD so với 168 tỷ USD. Khoảng 105 tỷ đô la trong số đó được tạo ra từ việc hợp nhất với SPAC.