Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ làm quen với cái gọi là Quy tắc 72, cách thức hoạt động và cách sử dụng nó.