Bài viết này dành cho việc sử dụng các lệnh đang chờ xử lý: Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Dừng Mua và Dừng Bán. Lệnh đang chờ xử lý là những người trợ giúp đắc lực trong việc làm việc theo các chiến lược nhất định.