Cố vấn chuyên gia Giới hạn Setka là một robot chỉ giao dịch các lệnh giới hạn đang chờ xử lý và chỉ dựa trên các tính toán toán học.